FANDOM


Elwynn Forest level: 1-10


Westfall level: 10-20


Wetland level: 20-30


Arathi Highlands level: 30-40


Tanaris level: 40-50


Blasted Lands level: 45-58


Hellfire Penisula: level 58-70


Grizzly Hills level: 70-80


Stranglethorn Vale level: vale 80-90

 

The Hinterlands level: 90-100

 

Winterspring level: 100-110

 

Zangarmarsh level: 110-120

 

Silithus level: 120-130

 

Duskwood level: 130-140


Searing Gorge level: 140-150


Netherstorm level: 150-160


Terokkar Forest level: 160-170


Nagrand level: 170-180


Shadowmoon Valley: 180-190


Felwood level: 190-200


Dragonblight level: 200-210


The Storm Peaks level: 210-220


Borean Tundra level: 220-230


Sholazar Basin level: 230-240


Crystalsong Forest level: 240-254